An tAonad um Chláir Dhrugaí agus Beartas Drugaí

Déanaimid maoirseacht, comhordú agus tuairisciú ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta Drugaí 2009-2016, arb é an aidhm atá léi ná dul i ngleic leis an dochar a dhéanann úsáid fhadhbach drugaí agus alcóil do dhaoine, do theaghlaigh agus do phobail in Éirinn trí na cúig cholún seo a leanas: laghdú soláthair, cosc, cóireáil, athshlánúchán agus taighde.

Oibrímid i gcomhar leis na príomh-Ranna agus leis na príomhghníomhaireachtaí Rialtais agus leis na hearnálacha pobail agus deonacha a bhfuil baint acu le beartas drugaí a sholáthar ar mhaithe le cur chun feidhme na Straitéise a chur ar aghaidh agus ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil freagairt éifeachtach i bhfeidhm do threochtaí drugaí nua agus dóibh siúd atá ag teacht chun cinn.

Déanaimid maoirseacht ar sholáthar seirbhíse agus ar chaiteachas faoi fho-cheannteideal an Tionscnaimh Dhrugaí agus ar obair na dTascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha.

Tacaíonn an tAonad le hobair an Fhóraim Mhaoirseachta ar Dhrugaí, an Choiste Chomhordaithe Náisiúnta um Thascfhórsaí Drugaí agus Alcóil agus rúnaíocht an Choiste Chomhairligh Náisiúnta um Dhrugaí agus Alcól.

Cinntímid freisin go nglactar le cur chuige comhordaithe i leith ról agus fhreagrachtaí idirnáisiúnta na hÉireann maidir le drugaí neamhcheadaithe neamhdhleathacha. Glacaimid páirt sna grúpaí seo a leanas:

Naisc Úsáideacha

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach Susan Scally
Príomh-Oifigigh Chúnta Dairearca Ní Néill
Brendan Ryan
Marie Mc Bride
Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin John Kelly
Teileafón 01-6354000
R-phost dpu@health.gov.ie