Faireachas ar Shábháilteacht Othar

Cuirfear córas faireachais náisiúnta ar shábháilteacht othar ar bun sa bhliain 2017. Is córas é sin lena soláthrófar fianaise chun bonn eolais a chur faoi chinntí maidir le beartas sábháilteachta othar agus maidir le ceannaireacht ó thaobh sábháilteachta othar de, lena dtabharfar sonraí ó chuid mhór foinsí difriúla le chéile chun cabhrú le beartú tosaíochta agus lena ndéanfar faireachán ar chur chun feidhme. Cruthóidh an méid sin deis chun dul i ngleic leis na ‘réamhtheachtaithe dochair, agus ní an dochar féin amháin’ agus cabhróidh sé le forbairt a dhéanamh ar chultúr ‘ina ndéantar fadhbanna a bhrath’ agus ina lorgaítear foláirimh maidir le sábháilteacht othar go gníomhach.

Is dóigh go n-áireofar leis an gcóras faireachais gnéithe a bhaineann leo seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: gníomhaíocht chliniciúil; torthaí cliniciúla; treochtaí ó thaobh gearán de; fógraí don Údarás Rialála Táirgí Sláinte; agus faisnéis ón gCróinéir agus ón nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát. Tar éis na sonraí a bhailiú, beidh sé tábhachtach gur cuid den phróiseas timthriallach um fheabhsú cáilíochta a bheidh i bhfaireachas a dhéanamh ar phróifílí sábháilteachta othar d’othair, do sheirbhísí agus do chohóirt chliniciúla.  Beifear in ann an córas a úsáid freisin chun cabhrú le próisis a shainaithint agus a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí tábhachtacha sonraí.

HIQA – athbhreithniú idirnáisiúnta ar chórais faireachais ar shábháilteacht othar