Ionad Nuachta

Bíonn alcól ag imirt tionchar uafásach ar mheabhairshláinte ár ndaoine óga – an tAire McEntee

Déanann an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige plé ar an damáiste a bhíonn á dhéanamh ag alcól do mheabhairshláinte ár ndaoine óga i gcomhthéacs an Bhille Sláinte Poiblí (Alcól) Dhearbhaigh Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, arís eile inniu (Dé Céadaoin) go bhfuil sí i bhfách leis an

Foilseacháin Sonrithe

An Roinn Sláinte Ráiteas Straitéise 2016 – 2019

Is é seo an Ráiteas Straitéise don Roinn Sláinte don tréimhse 2016-2019. Leagtar ár misean, ár luachanna, ár ról agus ár bpríomhfheidhmeanna amach ann. Cuirtear síos ann ar an timpeallacht reatha ina soláthraítear seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialaigh agus sainaithnítear ann roinnt téamaí bunúsacha lena gcuirfear bonn eolais faoinár gcuid oibre thar an tréimhse trí

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár n-Airí

Mr Simon Harris TD

An tAire Sláinte

Ár Comhpháirtithe